Skip to main content

Forretnings- og medlemsbetingelser

GENERELT
Nærværende forretnings- og medlemsbetingelser finder anvendelse for alle tilbud, ordrer, ordrebekræftelser, leverancer, varer og tjenesteydelser bestilt, købt og/eller solgt via Agrovi Business A/S’ mellemkomst eller direkte af Agrovi Business A/S, med mindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne. Agrovi Business A/S foranlediger kontakt og indgåelse af rabataftaler med producenter, handelsselskaber, forhandlere og importører mv., der under ét benævnes ”Leverandører”. Købere som foretager køb eller salg via Agrovi Business A/S’ mellemkomst eller direkte af Agrovi Business A/S, betegnes som ”Kunden”. Agrovi Business A/S henviser i øvrigt til Leverandørernes almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

BETINGELSER OG AKTIVERING AF LEVERANDØRAFTALER
Køb foretaget af Kunden hos Leverandøren via ”Handelsfælleskabet”, sker for Kundens egen regning og risiko. Agrovi Business A/S hæfter ikke for bestillinger foretaget af Kunden. Agrovi Business A/S formidler alene kontakt og rabatordninger mellem Kunden og Leverandøren. Kundens ret til at benytte rabataftaler er betinget af, at Kunden opfylder Agrovi Business A/S’ og Leverandørens betingelser herfor. Kundens reklamation over fejl og mangler mv. skal ske enten direkte overfor Leverandøren eller via Agrovi Business A/S mellemkomst. Fakturering for købte varer og/eller tjenesteydelser sker som udgangspunkt direkte fra Leverandøren til Kunden i henhold til Leve randørens betingelser for samhandel. Kundens forpligtigelser overfor Leverandøren er gældende, selvom fakturering sker gennem Agrovi Business A/S.

FULDMAGT
Kunden kan give Agrovi Business A/S fuldmagt til at handle på sine vegne. Fuldmagt gives da skriftligt som mundtligt ved indsendelse af bestillingsskemaer, bestillinger pr. mail, online formularer eller SMS og mundtligt pr. telefon.

ORDRER OG ORDREBEKRÆFTELSER
Aftaler mellem Kunden og Leverandøren via Agrovi Business A/S’ mellemkomst følger leverandørens forretningsbetingelser og de af leverandøren udstedte ordrebekræftelser. Agrovi Business A/S påtager sig intet ansvar for eventuelle fejloplysninger i udleveret skriftligt materiale om produkterne, der måtte være udarbejdet af Agrovi Business A/S´ leverandører. Fremsendte ordrebekræftelser accepteres stiltiende og indsigelser til ordrens indhold må, for at kunne blive taget til følge, fremsættes senest 2. dage efter modtagelse.

LEVERING OG LEVERINGSTID
Levering og overdragelse af risiko for varen sker i henhold til den enkelte leverandørs leveringsbetingelser. Agrovi Business A/S påtager sig ingen erstatning for evt. forsinkelser eller følger heraf, ej heller giver dette køber ret til at ophæve købet uden Agrovi Business A/S´ accept.

MANGLER, REKLAMATION OG RETURNERING
Køber skal straks efter modtagelsen af leverancen, og altid inden anvendelse, kontrollere følgesedlens indhold, at den bestilte mængde/ vare er leveret, og at leverancen i øvrigt, herunder kvalitetsmæssigt, er i overensstemmelse med det aftalte. Såfremt dette ikke er tilfældet, er køber forpligtet til straks at give skriftlig meddelelse herom til leverandøren samt Agrovi Business A/S. Det er købers ansvar fra leveringstidspunkt at oplagre varer på en måde, så der ikke sker en kvalitetsforringelse af varerne. Det kan f.eks. være forhindring af varmedannelse og beskyttelse mod fugt. Forandring af, brud på emballage eller indgreb i det solgte uden Agrovi Business A/S’ samtykke fratager Agrovi Business A/S for ethvert ansvar og enhver forpligtelse. Der yderes ikke nogen form for garanti på købte varer eller leverede ydelser.

BETALINGSBETINGELSER
Fakturering for købte varer og/eller tjenester sker oftest direkte fra leverandøren til kunden i henhold til leverandørens betingelser for samhandel. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af evt. reklamation eller andre evt. modkrav, uden at dette er skriftlig accepteret af Agrovi Business A/S. Ved betaling efter forfald debiteres køber renter i henhold til den til enhver tid af Agrovi Business A/S eller leverandørerne fastsatte rentesats.

ANSVARSBEGRÆNSNING
For krav, som vedrører Agrovi Business A/S’ opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Kunden berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger: Agrovi Business A/S’ erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/ tab og er uanset årsag og uanset kravets art begrænset til det største af følgende to beløb: kr. 250.000 eller det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet. Agrovi Business A/S er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Agrovi Business A/S er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

FORCE MAJEURE
Agrovi Business A/S er ikke erstatningsansvarlig over for direkte eller indirekte tab som følge af, at de bestilte varer eller tjenesteydelser kommer for sent frem til Kunden/Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Kundens handling eller undladelse, hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse, eller forhold som ligger uden for Agrovi Business A/S’ kontrol, herunder: Arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockouts, ildsvåde, krig, oprør, uroligheder, indgreb fra staten, sundhedskriser, epidemier, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder eller lignede, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Agrovi Business A/S samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante Leverandører.

PRODUKTANSVAR
For produktansvar hæfter Agrovi Business A/S og/eller Agrovi Business A/S ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette Agrovi Business A/S, hvis tredjemand gør produktansvar gældende over for køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Agrovi Business A/S ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Bliver Agrovi Business A/S sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen. Herudover påtager Agrovi Business A/S sig intet ansvar for indirekte skader, følgeskader, tabt arbejdsfortjeneste, drifts- og avancetab eller lignende indirekte tab. Agrovi Business A/S er ikke ansvarlig, hvis produktet håndteres eller anvendes i strid med produktbeskrivelser og varens anvendelse eller håndteres forkert eller skødesløs. Det samme gælder enhver omstændighed, som parterne ikke har kontrol over, eksempelvis krig, strejke eller en naturkatastrofe, som umuliggør levering af varer/ydelser (se afsnit om Force majeure).

ABONNEMENT OG OPSIGELSE
Brug af Agrovi Business A/S´ ydelser og aftaler fordrer kundens medlemskab og indbetaling af abonnement. Abonnementets størrelse bestemmes af forbrugets størrelse/omsætning og kan løbende reguleres. Et medlemskab tegnes minimum for et helt kalenderår, og fortsætter indtil det opsiges. Opsigelse af medlemskabet skal ske skriftligt med mindst 1. måneds varsel til udløb 31/12.

RETSSAGER OG TVISTER
Kunden og Agrovi Business A/S er forpligtet til at søge at løse enhver tvist i mindelighed. Såfremt dette ikke er muligt afgøres en enhver tvist, der måtte opstå mellem Kunden og Leverandøren via Agrovi Business A/ S’ mellemkomst, efter dansk ret ved de almindelige domstole, idet sagen skal anlægges ved Agrovi Business A/S’ hovedkontors værneting, som er byretten i Hillerød. Alternativt kan tvisten afgøres endelig ved voldgift i overensstemmelse med Dansk Rets regler om voldgift.

IKRAFTTRÆDEN
Nærværende forretnings- og medlemsbetingelser træder i kraft den 1. juli 2021 og gælder for modtagne ordrer samt medlemsskab fra og med dette tidspunkt.